Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Archive 2013, Volume 7, Issue 4

Tabachenko N.М., Dychkovskiy R.Ye., Falshtynskiy V.S., Lozinskiy V.G., Saik P.B.

Substantiation of coal seams gasification methods

Muraveynik V.I., Shaykhlislamova I.А., Alekseenko S.А.

Rock massif signals and decoding during accidents on mines

Cheberyachko S.І., Yavorskaya Ye.A., Cheberyachko Yu.І.

Theoretical research of air circulation through respirator filter insert

Shiman L.N., Kholodenko Т.F., Pavlychenko А.V.

Environmental monitoring for open pits using “ERA” emulsion explosives

Buzilo V.І., Pavlychenko А.V., Kulina S.L., Kiyashchenko V.V.

Ways of ecological security ensuring under mining enterprises elimination