Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Rock massif signals and decoding during accidents on mines

Muraveynik V.I1,Shaykhlislamova I.А1,Alekseenko S.А1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):371-378


https://doi.org/10.15407/mining07.04.371

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      A model of the system signals the transition into information that can be used in information technology. A method of testing biolocation mines and determining the temporal parameters of emergencies, is recommended for the detection of alarms mountain.


      REFERENCES

Sposib prohnozuvannia vykydonebezpechnosti masyvu hirskykh porid [Tekst]: pat. 47889 Ukraina: MPK (2006) E21F5/00, E21S 39/00 / Harkushenko V.I. ta in. – No 2001107074; zaiavl. 18.10.2001; opubl. 15.07.2002.

Sposib prohnozuvannia avariinykh sytuatsii v pidzemnykh hirnychykh vyrobkakh [Tekst]: pat. 45451 Ukraina: MPK E21F 5/00, E21S 39/00 / Muraveinyk V.I., Alekseienko S.O., Bulhakov Iu.F., Korol V.I., Shaikhlislamova I.A.; zaiavnyk i patentovlasnyk Natsionalnyi hirnychyi universytet. – No u200905789; zaiavl. 05.06.2009; opubl. 10.11.2009, Biul. No 21.

Muraveynik, V.I. Teoreticheskie osnovy i praktika operativnogo prognozirovaniya avariynykh situatsiy v shakhtakh [Tekst] / V.I. Muraveynik, S.A. Alekseenko, Yu.F. Bulgakov, I.A. Shaykhlislamova, V.I. Korol' // Naukoviy visnyk NGU, 2009. – No 9. – S. 46-50.

Shaykhlislamova, I.A. Kvantovo-polevoy podkhod k vyyavleniyu priznakov vozmozhnykh avariy v shakhtakh / I.A. Shaykhlislamova, V.I. Muraveynik // Naukoviy visnyk NGU, 2012. – No 5. – S. 91-95.

Kondrashov, A. Spravochnik neobkhodimykh znaniy [Tekst] / A. Kondrashov. – M.: “Ripol Klassik”, 2001. – 768 s.

Лицензия Creative Commons