Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Ecological state research of ashes and slug waste dumping of thermal electric power stations

Gorova А.І1,Pavlychenko А.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):393-397


https://doi.org/10.15407/mining07.04.393

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The influence features of slag waste of heat power stations on the state of environment are analyzed. The ecological condition of the air in the disposal areas of slag waste of Prydniprovs’ka TPP is defined. A range of measures to improve the ecological state of waste disposal areas of heat power stations are proposed.


      REFERENCES

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku” vid 15 bereznia 2006 r. No 145-r.

Kutovyi, V.O. Zolovidvaly elektrostantsii yak dzherelo zabrudnennia dovkillia [Tekst] / V.O. Kutovyi, M.V. Konovalchyk, N.P. Kaniuk // Visti Avtomobilno-dorozhnoho instytutu, 2006. – No 1(2). – S. 90-94.

Krupskaya, L.T. Geoekologiya landshaftov zone vliyaniya teploelektrostantsii [Tekst]: monografiya / L.T. Krupskaya, V.T. Starozhilov. – Vladivostok: DVGU, 2009. – 108 s.

Cherentsova, A.A. Otsenka vliyaniya zolootvala Khabarovskoy TETs-3 na komponenty okruzhayushchey sredy [Tekst] / A.A. Cherentsova // Elektronnoe nauchnoe izdanie “Uchenye zametki TOGU”. – 2012. – Tom 3. – No 1. – S. 29-42.

Barieva, E.R. Otsenka ekologicheskoy opasnosti zoloshlakovykh otkhodov Kazanskoy TETs-2 [Tekst] / E.R. Barieva, E.A. Korolev, N.Kh. Galimullina i dr. // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy energetiki. – 2008. – No 5-6. – S. 108-111.

Mylenka, M.M. Aerotekhnohenne zabrudnennia dovkillia vykydamy Burshtynskoi teploelektrostantsii [Tekst] / M.M. Mylenka // Suchasni ekolohichni problemy ta molod-IV: mater. mizhvuz. nauk. konf., 25-26 lystopada 2008 r. – Zaporizhzhia, 2008. – Ch. V. – S. 5-6.

Zvereva, V.P. Otsenka vliyaniya zolootvalov teploelektrostantsiy na ob''ekty okruzhayushchey sredy (na yuge Dal'nego Vostoka) [Tekst] / V.P. Zvereva, L.T. Krupskaya // Mater. Mezhdun. Foruma gornyakov-2012. – Dnepropetrovsk, 2012. – Tom 1. – S. 154-161.

MR 2.2.12–141–2007. Obstezhennia ta raionuvannia terytorii za stupenem vplyvu antropohennykh chynnykiv na stan obiektiv dovkillia z vykorystanniam tsytohenetychnykh metodiv [Tekst] / [S.A. Ryzhenko, A.I. Horova, T.V. Skvortsova ta in.]. – K.: DP “Tsentr informatsiinykh tekhnolohii”, 2007. – 35 s.

Лицензия Creative Commons