Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Ways of ecological security ensuring under mining enterprises elimination

Buzilo V.І1,Pavlychenko А.V1,Kulina S.L1, Kiyashchenko V.V2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Sievierodonetsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):437-440


https://doi.org/10.15407/mining07.04.437

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Environmental consequences of the closure of coal mines are analyzed. Ways of ensuring the environmental and technological safety of areas of liquidated mining companies are proposed.


      REFERENCES

Bardas, A.V. Prychyny i ekoloho-ekonomichni naslidky zakryttia shakht [Tekst] / A.V. Bardas, V.V. Sytnyk // Naukovyi visnyk NHU, 2009, No 3. – S. 88-95.

Liashenko O.F. Ekonomichni vtraty vid dostrokovoho zakryttia vuhilnykh shakht [Tekst] // Ugol' Ukrainy. – 2001.– No 5.– S. 22-24.

Gavrilenko, Yu.N. Tekhnogennye posledstviya zakrytiya ugol'nykh shakht Ukrainy [Tekst] / Yu.N. Gavrilenko, V.N. Ermakov, Yu.F. Krenida i dr. Donetsk, 2004. – 631 s.

Hrebonkin, S.S. Heomekhanichni ta tekhnolohichni problemy zakryttia shakht Donbasu [Tekst]: navch. posibnyk / S.S. Hrebonkin, V.M. Yermakov. – Donetsk: DonNTU, 2002. – 266 s.

Ermakov, V.N. Razvitie protsessov podtopleniya zemnoy poverkhnosti pod vliyaniem zakryvayushchikhsya shakht [Tekst] / V.N. Ermakov, V.A. Semenov, O.A. Ulitskiy i dr. // Ugol' Ukrainy. – 2001. – No 6. – S. 12-15.

Iofis, M.A. Ekologicheskie posledstviya likvidatsii ugol'nykh shakht Vostochnogo Donbassa [Tekst] / pod red. Yarembasha I.F. / M.A. Iofis, E.A. Krechetova // Nauchnyy vestnik MGGU. – 2011. – No 11 (20). – C. 35-40.

Vorkhlik, I.G.Tekhnologiya zakrytiya (likvidatsii) ugol'nykh shakht [Tekst] / I.G. Vorkhlik, V.I. Strel'nikov, I.F. Yarembash. – Donetsk: NORD-PRESS. – 2004. – 238 s.

Лицензия Creative Commons