Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Substantiation of coal seams gasification methods

Tabachenko N.М1, Dychkovskiy R.Ye1, Falshtynskiy V.S1, Lozinskiy V.G1, Saik P.B1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(4):345-353


https://doi.org/10.15407/mining07.04.345

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The correlation between aerodynamic air and gas activity, gas humidity, thermal mode and calorific value of receive generator gas during borehole underground coal gasification are set.


      REFERENCES

Tabachenko, N.M. Reversivnyy effekt dut'ya pri gazifikatsii ugol'nykh plastov [Tekst] / N.M. Tabachenko // Ugol' Ukrainy, 2009 – No 10. – S.8-11.

Sposib pidzemnoi hazyfikatsii korysnykh kopalyn ta prystrii dlia yoho zdiisnennia [Tekst]: pat. No 22162 Ukraina / O.V. Kolokolov, N.M. Tabachenko, O.V. Zhelnach; 16.10.2000, Biul. No 5.

Vvedenskiy, A.A. Termodinamicheskie raschety protsessov toplivnoy promyshlennosti [Tekst] / A.A. Vvedenskiy. – M.: Gostekhizdat, 1959. – 301 s.

Лицензия Creative Commons