Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Archive 2013, Volume 7, Issue 3

Monastyrskiy V.F., Maksyutenko V.Yu., Kiriya R.V., Braginetz D.D., Nomerovskiy D.А.

Influence of bulk commodity grain-size composition on transportation steadiness by high-angle conveyors

Skipochka S.I., Yalanskiy А.А., Palamarchuk Т.А., Sergienko V.N.

Methodological basics of underground geomechanics monitoring