Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Influence of surfactant materials on dynamic breaking character of compound rocks

Yefremov E.I1,Kratkovskiy I.L1,Ishchenko K.S1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(3):229-234


https://doi.org/10.15407/mining07.03.229

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      By experimental researches on samples dynamic loading destruction polyminerals rocks that contain quartz, it is set that character of their destruction can be purposefully changed by affecting them alkaline solutions – surface-activity substances, – substantially lowering durability of quartz.


      REFERENCES

Efremov, E.I. Problemy ekologii massovykh vzryvov v kar'yerakh [Tekst] / E.I. Efremov, P.V. Beresnevich, V.P. Martynenko, V.I. Borisov. – Dnepropetrovsk: Sich, 1996. – 177 s.

Efremov, E.I. O vliyanii fraktsionnogo sostava kvartssoderzhashchikh porod na soderzhanie silikozoopasnoy pyli v produktakh ikh razrusheniya [Tekst] / E.I. Efremov, V.D. Petrenko, I.L. Kratkovskiy, S.V. Shevchenko // Doklady AN Ukrainy. – 1993. – No 5. – S. 45-49.

Efremov, E.I. Eksperimental'nye rezul'taty razrusheniya polimineral'nykh sred pri vzryvnom i mekhanicheskom vozdeystvii [Tekst]: materialy mezhdun. konf. “Vysokoenergeticheskaya obrabotka materialov” / E.I. Efremov, V.D. Petrenko, I.L. Kratkovskiy, V.V. Shelenok. – Dnepropetrovsk, 1995. – S. 44-49.

Efremov, E.I. Vliyanie vzryvnogo nagruzheniya na stepen' razrusheniya polimineral'nykh sred [Tekst]: mezhved. sb. nauch. tr. “Geotekhnicheskaya mekhanika” / E.I. Efremov, I.L. Kratkovskiy, V.D. Petrenko. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 1998. – Vyp. 4. – S. 4-9.

Efremov, E.I. Eksperimental'nye issledovaniya vliyaniya skorosti vzryvnogo nagruzheniya na vykhod pylevidnykh fraktsiy pri razrushenii gornykh porod [Tekst]: mezhved. sb. nauch. tr. “Geotekhnicheskaya mekhanika” / E.I. Efremov, I.L. Kratkovskiy, V.D. Petrenko Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 2001. – Vyp. 26. – S. 8-12.

Kratkovskiy, I.L. Stepen' orientirovannosti defektov stroeniya kristallicheskikh porod i kharakter ikh razrusheniya pod deystviem nagruzok [Tekst]: mezhved. sb. nauch. tr. “Geotekhnicheskaya mekhanika” / I.L. Kratkovskiy. – Dnepropetrovsk: IGTM NAN Ukrainy, 2003. – Vyp. 42. – S. 115-122.

Greggs, D. Experiments bearing upon the orientation of quartz in deformation rocks / D. Greggs, J. Bell // Geol. Soc. American Bull., 1938 – vol. 49. – P. 1723-1746. https://doi.org/10.1130/gsab-49-1723

A.s. 1490573 SSSR, MKI3 01 P 21/00. Tsentrobezhnaya ustanovka dlya udarnykh ispytaniy materialov [Tekst] / E.I. Efremov, V.I. Lisitsa, N.I. Myachina i dr.; Opubl. 30.06.89., Byul. No 24. – 3 s.

Лицензия Creative Commons