Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Justification outlines steps mining steep deposits solution of the nonlinear programming

Moldabaev S.K1,Rysbayuly B2,Sultanbekova Zh.Zh1

1Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev., Almaty, Kazakhstan

2International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan


Min. miner. depos. 2013, 7(3):241-246


https://doi.org/10.15407/mining07.03.241

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      There is an analytical interpretation of the method of constructing working boards on stages of two under ledge mining steep deposits, that ensure optimization mode of mining through the solution of the problem of nonlinear programming.


      REFERENCES

Sposob otkrytoy razrabotki naklonnykh i krutykh mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh [Tekst]: pat. RK No 26485 / Rakishev B.R., Moldabaev S.K. – No 2012/0049.1 ot 11.01.12; opubl. 14.12.12, Byul. No 12.

Moldabaev S.K. Metod postroeniya konturov rabochikh bortov v dinamike razvitiya gornykh rabot na rudnykh kar'yerakh [Tekst]: materialy mezhdunar. nauchn.-prakt. konf. “Gornoe delo i metallurgiya v Kazakhstane. Sostoyanie i perspektivy”, posvyashch. 100-letiyu akad. Baykonurova O.A. / S.K. Moldabaev, G.K. Samenov, E. Eben, K.M. Anafin. – Almaty: KazNTU, 2012. – S. 186-192..

Лицензия Creative Commons