Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

The degradation of materials for oil and gas facilities and longterm operation and ways to ensure their health

Kryzhanivskyi Ye.I1

1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):241-253


https://doi.org/10.15407/mining08.02.241

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Degradation of the gas trunk pipelines material characteristics due to the ageing process can occur during long-term operation. The investigations of the trunk pipeline characteristics which have been in operation 35 – 40 years showed that long-term pipeline operation causes neglectable degradation of the normalized mechanical and electro-chemical properties of the low-alloyed tubular steals. The degradation can not cause a serious danger if the appropriate control of the pipe wall thickness will be organized.


      REFERENCES

Kryzhanivskyi Ie.I. Koroziino-vodneva dehradatsiia naftovykh i hazovykh truboprovodiv ta yii zapobihannia: nauk.-tekhn. posibnyk v 3-kh t. / Ie.I. Kryzhanivskyi, H.M. Nykyforchyn; za red. V.V. Panasiuka. – Ivano-Frankivsk: IFNTUNH. – T. 1. – 2010. – 457 s.; T. 2. – 2011. – 447 s.; T. 3. – 2012. – 432 s.

Fizyko-mekhanichni vlastyvosti stali obsadnoi truby ta yikh vplyv na yii roboto zdatnist / Ie.I. Kryzhanivskyi, H.M. Nykyforchyn, I.I. Paliichuk [ta in.] // Mekhanika ruinuvannia materialiv i mitsnist konstruktsii: 5-ta mizhnar. konf. 24 – 27 chervnia 2014 r.: zb. nauk. prats. – Lviv: Fizyko-mekhanichnyi instytut im. H.V. Karpenka NAN Ukrainy, 2014. – S. 761 – 766.

Gabeta G. In-service degradation of gas trunk pipeline X52 / G. Gabeta, H.V. Nykyforchyn, E. Lunarska [etc.] // Fiz.-khim. mekhanika materialiv. – 2008. – No 1. – S. 88 – 99.

Pokhmurskyi V.I. Zmina mekhanichnykh ta elektrokhimichnykh kharakterystyk stali hazoprovodiv pislia tryvaloi ekspluatatsii / V.I. Pokhmurskyi, Ie.I. Kryzhanivskyi // Naukovyi visnyk IFNTUNH. – 2009. – No 3(21). – S. 5 – 10.

Kryzhanivskyi Ie.I. Vplyv navodnennia na koroziino-mekhanichni vlastyvosti zvarnykh shviv hazoprovodiv / Ie.I. Kryzhanivskyi, O.S. Taraievskyi, D.Iu. Petryna // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. – 2005. – No 1(14). – S. 25 – 29.

Vplyv ekspluatatsii stali Kh52 na koroziini protsesy u modelnomu rozchyni gazovoho kondensatu / O.T. Tsyrulnyk, Z.V. Slobodian, O.I. Zvirko [ta in.] // Fiz.-khim. mekhanika materialiv. – 2008. – No 5. – S. 29 – 37.

Лицензия Creative Commons