Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Improve state regulation of sustainable development of energy resources Ukraine

M. Zhykaliak1 , V. Lukinov2

1 State Regional Geological Enterprise “Donetskgeologiya”, Bakhmut, Ukraine

2 Geology and Mineral Exploration Department, National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2016, 10(2):97-105


https://doi.org/10.15407/mining10.02.097

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Purpose.Justification of sustainable development of fuel and energy resources of Ukraine for the period up to 2030 taking into account improvement of public rental policy, a balanced growth of GDP, stimulation of technical and techno-logical innovations, rise of energy efficiency in industry and social sphere.

      Methods. Methodological basis of research is the methodology of institutional economic theory, analysis of development indicators of energy strategy and mineral resource base of Ukraine for the period up to 2030, analysis of annual balances of the reserves of fossil fuels and institutional equilibria of social and economic development of Ukraine.

      Findings. The analysis has been done of the modern state of system problems of development of fuel and energy complex of Ukraine. Scientifically grounded conceptual positions have been developed of the taxation of mining rents while mining fuel and energy resources. Priority directions have been justified of improvement of the mineral resource base of fossil fuels and sustainable development model of own production of oil, natural gas and fossil coal for the period up to 2030.

      Originality. Development of scientifically methodical provisions of rental relationships, connected with production of fuel and energy resources, and the rationale for their sustainable development for the period up to 2030 taking into account the institutional peculiarities of Ukraine.

      Practical implications. The obtained results will make it possible significantly adapt and supplement “National program of the development of mineral-raw materials base in Ukraine for the period up to 2030” and “Energy strategy of Ukraine up to 2030”, substantiate fully the prospects of reforming of rental relationships and taxation of mining rents in Ukraine as well as establish in the sphere of geology and mineral resources an effective system of reproduction of technologically accessible and profitable reserves of fossil coal and hydrocarbons in order to increase their production to ensure the viability of all industries and social sphere.

      Keywords: fuel and energy resources, sustainable development, mining rent, royalties, mining


      REFERENCES

Amosha, O., & Starychenko, L. (2003). Ekonomichne stymuliuvannia i rehuliuvannia rentnykh vidnosyn u vuhilnii promyslovosti. Ugol Ukrainy, (4), 19-24.

Andriivskyi, I., Matiukha, V., & Movchan, M. (2011). Suchas-nyi stan i perspektyvy rozvytku dobuvnoi promyslovosti Ukrainy. Mineralni resursy Ukrainy, (3), 8-14.

Grits’ko, G. (2001). Ugol’ v toplivno-energeticheskom balanse: proshloe, nastoyashchee, prognoz na budushchee. Ugol’, (6), 5-7.

Kulish, E., & Telyuk, V. (2013) Osobennosti tendentsiy effektivnogo ispolzovaniya energoresursov v promyshlennom komplekse Ukrainy. Zbіrnyk naukovykh prats DonDUU: Serіia “Ekonomіka”, 259(XIV), 196-216.

Savchuk, V., Prykhodchenko, V., Buzylo, V., Prykhodchenko D., & Tykhonenko, V. (2013). Complex use of coal of Northern part of Donbass. Mining of Mineral Deposits, 112-119.
https://doi.org/10.1201/b16354-34

Lukinov, V., Bezruchko, K., Prikhodchenko, O., Shpak, V. (2012) Estimation of promising areas accumulations of methane (the example of mine “Butovskaya Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (2), 27-35.

Lukinov, V., Prykhodchenko, V., Tokar, L., Prykhodchenko, O. (2014) Mining and geological conditions of methane redistributions within the undermining coal-rock massif. Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining, 317-325.
https://doi.org/10.1201/b17547-55

Savchuk, V., Prykhodchenko, V., Prykhodchenko, D., & Ti-khonenko, V. (2014). Petrographic Characteristic of Middle Carboniferous Coal of Bashkirian Formation in Lozovskoi Coal Area of Western Donbas. Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining, 417-421.
https://doi.org/10.1201/b17547-71

Zas’ko, Y. (2005). Strategicheskoe upravlenie ugol’noy otrasl’yu. Moskva: MGGU.

Zhikalyak, M. (2012). Vyznachennia palyvno-enerhetychnoho potentsialu Ukrainy z vykorystanniam pokaznyka (odynytsi) umovnoho vuhilnoho palyva. Upravlenie proizvodstvom: modeli, mekhanizmy, instrumenty, 270-282.

Zhikalyak, N. (2013). Gosudarstvennoe regulirovanie rentnykh otnosheniy v gornoy promyshlennosti Ukrainy. NAN Ukrainy: Institut ekonomiki promyshlennostisti.

Zhykaliak, M., & Lukinov, V. (2012). Heoloho-metodolohich-ne obhruntuvannia otsinky resursiv ta zapasiv hazu metanu vuhilnykh rodovyshch i shakht. Heotekhnichna Mekhanika, (102), 35-53.

Лицензия Creative Commons