Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Processing of waste heat power industry

Svietkina O.Yu.1, Tarasova A.I.1, Netiaga O.B.1, Yegorov P.O.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):453-460


https://doi.org/10.15407/mining09.04.453

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The necessity of the use of waste products heat power industry is shown. The methods of obtaining universal sorbents from waste products are proposed. The technology of sorbents from coal combustion products is developed. It was found that the obtained sorbents on its sorption properties are not inferior to the famous amphoteric adsorbents.


      REFERENCES

Dvorkin L.I. Stroitel'nye materialy iz promyshlennykh otkhodov: ucheb. posob. / L.I. Dvorkin, I.A. Pashkov. – K.: Vishcha shkola, 1980. – 144 s.

Knigina G.I. Stroitel'nye materialy iz gorelykh porod / G.I. Knigina. – M.: Stroyizdat, 1966. – 154 s.

Makarov A.S. O kriticheskoy kontsentratsii strukturoobrazovaniya / A.S. Makarov, V.A. Sushko, N.N. Kruglitskiy // Ukrainskiy khimicheskiy zhurnal. – 1979. – T.45. – No 5. – S. 438 – 442.

Лицензия Creative Commons