Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Control of system fase equilibrium with gas hydrates in the elements
of gas hydrate technologies

Pedchenko L.O.1, Pedchenko M.M.1

1Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):515-523


https://doi.org/10.15407/mining09.04.515

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The technology of methane recovery from marine gas hydrates is proposed. The issues of enrichment of marine hydrate-containing rocks directly on their buried place are considered. Technology provides gas hydrate basic mass extraction without energy consumption on phase change.


      REFERENCES

US Geological survey “Results of the Indian National Gas Hydrate Program (NGHP) Expedition 01” //http: //energy. usgs. gov – 2010.

Sposoby razrabotki gazogidratnykh mestorozhdeniy / K.S. Basniev, V.V. Kul'chitskiy, A.V. Shchebetov, A.V. Nifantov // Gazovaya promyshlennost'. – 2006. – No 7. – S. 22 – 24.

Beznosikov A.F. Vliyanie vody, l'da, gidratov v kollektore na ego pronitsaemost' / A.F. Beznosikov, V.N. Maslov // Trudy VNIIEGazproma. – 1975. – No 8. – S. 84 – 89.

Kvenvolden K.A. Gas hydrates – geological perspectives and global change / K.A. Kvenvolden // Rev. Geophysics. – 1993. – Vol. 31. – P. 173 – 187.
https://doi.org/10.1029/93rg00268

Nakanune mirovoy submarinnoy metanogidratodobychi / E.F. Shnyukov, P.F. Gozhik, V.P. Krayushkin, V.P. Klochko // Dopovіdі NAN Ukraїni. – 2007. – No 6. – S. 125 – 134.

Skvazhinnaya gilrodobycha poleznykh iskopaemykh: ucheb. posobie / [Arens V.Zh., Babichev A.D., Bashkatov A.D. i dr.]. – M.: Gornaya kniga, 2007. – 295 s.

Babichev N.I. Proektirovanie geotekhnologicheskikh kompleksov (na prim. tekhnologii SGD): ucheb. posob. / N.I. Babichev. – M.: MGRI 1985. – 121 s.

Rehbinder G.A. Theory about cutting rock with water jet / G.A. Rehbinder // Rock mechanics. – 1980. – No 12. – P. 247 – 257.
https://doi.org/10.1007/bf01251028

Gudmundsson J.S. Hydrate non-pipeline technology for transport of natural gas / J.S. Gudmundsson, O.F.Graff. – [Elektronnyy resurs]
http://www.igu.org/html/wgc2003/WGCpdffiles/10056_1046347297_14776_ 1.pdf.

Tarko Ia.B. Perspektyvy hazohidratnoi tekhnolohii na rynku morskykh perevezen pryrodnoho hazu / Ia.B. Tarko, L.O. Pedchenko, M.M. Pedchenko // Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch. – 2012. – No 2(43). – S. 49 – 55.

Gudmundsson J. Frozen Hydrate Compared to LNG / J. Gudmundsson, F. Hveding, A. Borrehau. – Trondheim: Norwegian Institute of Technology, 1995. – Р. 9 – 11.

Pedchenko L.O. Obgruntuvannia sposobu utvorennia lodohazohidratnykh blokiv iz metoiu transportuvannia ta zberihannia hidratoutvoriuiuchoho hazu / L.O. Pedchenko, M.M. Pedchenko // Naukovyi visnyk NHU. – 2012. – No 1(127). – S. 28 – 34.

Makogon Yu.F. Prirodnye gidraty: otkrytie i perspektivy / Yu.F. Makogon // Gazovaya promyshlennost'. – 2001. – No 5. – S. 10 – 16.

Лицензия Creative Commons