Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Experience of equipment of hydrogeological well of cryogenic-gravel filter

Kozhevnykov A.O.1, Ratov B.T.2, Sudakov A.K.1, Mostynets O.N.3

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

2Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan

3LLC Industrial and geological group “Dneprogidrostroy”, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(4):493-499


https://doi.org/10.15407/mining09.04.493

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The results of production tests of hydrogeological well equipping technology of cryogenic-gravel filter are presented. Economic efficiency of the tested technology is determined.


      REFERENCES

Pat. 88726 Ukraina, MPK E21V 43/08. Hraviinyi filtr / A.O. Kozhevnykov, A.K. Sudakov, O.A. Pashchenko, O.F. Kamyshatskyi, V.I. Titov, O.A. Leksykov, V.P. Dontsov.; zaiavnyk i patentovlasnyk Natsionalnyi hirnychyi universytet. – No a200803913; zaiavl. 28.03.08; opubl. 10.11.09, Biul. No 21.

Kozhevnikov A.A. Tekhnologiya oborudovaniya kriogenno-graviynymi fil'trami vodopriemnoy chasti burovoy skvazhiny / A.A. Kozhevnikov, A.K. Sudakov, S.V. Goshovskiy // Porodorazrushayushchiy i metalloobrabatyvayushchiy instrument – tekhnika i tekhnologiya ego izgotovleniya i primeneniya: sb. nauch. tr. – 2009. – Vyp. 12. – S. 62 – 66.

Лицензия Creative Commons