Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Progressive method of anchor-concrete support of capital mine workings and tunnels

Kravets V.G.1, Gaiko G.I.1, Zaichenko S.V.1, Stovpnyk S.M.1

1National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):307-312


https://doi.org/10.15407/mining09.03.307

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The efficiency of roller compaction under capital mine workings concrete frame formation is substantiated. New method of construction of anchor-concrete lining technology based on roller compaction is presented. The technical means and application parameters of this method are given.


      REFERENCES

Haiko H.I. Konstruktsii kriplennia pidzemnykh sporud / H.I. Haiko. – Alchevsk: DonDTU, 2006. – 133 s.

Berga L. Roller Compacted Concrete Dams / L. Berga. – Taylor & Francis, 2003.

Kravets V.H. Doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu prykonturnoho gruntovoho masyvu pry rolykovomu ushchilnenni / V.H. Kravets, S.V. Zaichenko // Visnyk NTUU “KPI”. Seriia “Hirnytstvo”: zb. nauk. pr. – 2014. – Vyp. 24. – S. 20 – 27.

Gayko G.I. Perspektivy primeneniya kanatnykh ankerov dlya krepleniya gornykh vyrabotok ugol'nykh shakht / G.I. Gayko, A.N. Kartashov // Forum girnikiv: materiali mizhnar. konf. – D.: NGU, 2009. – S. 130 – 132.

Pat. 53967 Ukraina, E21D21/00. Sposib montazhu hnuchkoho piddatlyvoho ankera / H.I. Haiko, L.O. Horbatova. – opubl. 25.10.10, Biul. No 20/2010.

Zaichenko S.V. Eksperymentalne doslidzhennia napruzheno-deformovanoho stanu seredovyshcha pry rolykovomu metodi formuvannia obroblennia tuneliu kruhovoho obrysu / S.V. Zaichenko // Visnyk NTUU “KPI”. Seriia “Hirnytstvo”: zb. nauk. pr. – 2014. – Vyp. 23. – S. 24 – 30.

Haiko H.I. Doslidzhennia mitsnosti kholodnykh shviv betonnoho kriplennia hirnychykh vyrobok/ H.I. Haiko, S.A. Parkhomenko // Enerhetyka. Ekolohiia. Liudyna: zb. nauk. pr. – K.: NTUU “KPI”, 2014. – Vyp. 5. – S. 77 – 80.

Лицензия Creative Commons