Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Development of Ukrainian mining terminology in encyclopedia

Biletskyi V.S.1, Bondarenko V.I.2, Gaiko G.I.3

1Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine

2National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

3National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):289-296


https://doi.org/10.15407/mining09.03.289

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The process of terminological base formation in different field of knowledge’s including geology and mining systematization development of Ukrainian language are considered.


      REFERENCES

Slovnyk heolohichnoi terminolohii [ukl. P. Tutkovskyi]. – K.: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1923. – 172 s.

Slovnyk tekhnichnoi terminolohii. Mirnytstvo [ukl. Iu. Trykhvyliv, I. Zubkov]. – Kyiv-Kharkiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrainy, 1930. – 168 s.

Slovnyk hirnychoi terminolohii [ukl. P. Vasylenko, I. Sheludko]. – Kharkiv: Radianska shkola, 1931. – 160 s.

Rosiisko-ukrainskyi hirnychyi slovnyk [ukl. O.A. Kovshulia, M.Z. Harmash, M.S. Zilban]. – K.: Vydavnytstvo AN URSR, 1959. – 272 s.

Entsyklopediia ukrainoznavstva v 11 t. / Za red. V. Kubiiovycha. – Lviv: NTSh, 1993 – 2001 (repryntne vidtvorennia vydannia 1955 – 1984 r.).

Ukrainska Radianska Entsyklopediia v 17 t. / Za red. M.P. Bazhana. – Kyiv: Vydavnytstvo AN URSR, 1959 – 1965.

Dytiacha entsyklopediia v 10 t.: Per. z ros./ Red. Blahyi D.D., Varsanofieva V.A. ta in. – Kyiv: Radianska shkola, 1961 – 1965.

Korotkyi hirnychyi slovnyk. – D. – K.: DHI. – Instytut systemnykh doslidzhen, 1993. – 212 s.

Tlumachnyi hirnychyi slovnyk / V.S. Biletskyi, K.F. Sapytskyi, B. S. Panov [ta in.]; za zah. red. V. S. Biletskoho; DonDTU, Donets. vyd-nia Nauk. t-va im. T.H. Shevchenka. – Donetsk: Novyi svit – 1998. – 446 s.

Boiko V.S. Tlumachno-terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk z nafty i hazu / V.S. Boiko, R.V. Boiko. – Tt. 1-2, 2004 – 2006 rr. 560 + 800 s.

Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk. T.I. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2001. – 512 s.

Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk. T.II. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2002. – 632 s.

Hirnychyi entsyklopedychnyi slovnyk. T.III. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2004. – 752 s.

Mala hirnycha entsyklopediia. T.I. / za red. V.S. Biletskoho. – Donetsk: Donbas, 2004. – 640 s.

Mala hirnycha entsyklopediia. T.II. / za red. V.S. Biletskoho. – Donetsk: Donbas, 2007. – 652 s.

Mala hirnycha entsyklopediia. T.III. / za red. V.S. Biletskoho. – Donetsk: Skhidnyi vydavnychyi dim, 2013. – 644 s.

Лицензия Creative Commons