Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of roof rocks falling mechanism on a volumetric model of
a layered transversal-isotropic massif during stope movement

Vlasov S.F.1, Vlasov V.S.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):383-388


https://doi.org/10.15407/mining09.03.383

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The results of study the rocks of roof collapse mechanism in goaf using step-by-step computer modeling of wallface advance in bulk computer model of layered transversal-isotropic rock massif are presented.


      REFERENCES

Vlasov S.F. Prostranstvennoe modelirovanie geomekhanicheskikh protsessov pri podzemnoy razrabotke mestorozhdeniy / S.F. Vlasov, A.A. Sidel'nikov. – D.: NGU, 2009. – 222 s.

Feodos'yev V.I. Soprotivlenie materialov / V.I. Feodos'yev. – M.: Nauka, 1972. – 544 s.

Лицензия Creative Commons