Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Geomechanical assessment of reinforcing properties of the lignosa root systems on the hillsides and technogenic slopes

Rakishev B.R.1, Kovrov O.S.2, Fedotov V.V.2

1Kazakh National Research Technical University named after K.I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):355-362


https://doi.org/10.15407/mining09.03.355

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The geomechanical model of the slope with the lignosa root systems introduced as the characteristic phytoanchor is proposed. The safety factors of the slope with consideration of the geometric parameters and physical-mechanical properties of the rocks are calculated. Geomechanical assessment of the root systems reinforcing properties for the landslide-prone slopes is carried out.


      REFERENCES

Kovrov A.S. Ekosistemnyy podkhod pri lesotekhnicheskoy rekul'tivatsii tekhnogennykh landshaftov / A.S. Kovrov // Zbirnik naukovikh prats' NGU. – D.: NGU, 2013. – No 40. – S. 194 – 203.

Krasil'nikov P.K. Klassifikatsiya kornevykh sistem derev'yev i kustarnikov / P.K. Krasil'nikov // Lesovedenie. – 1970. – No 3. – S. 35 – 44.

Kalinin M.I. Kornevedenie / M.I. Kalinin. – M.: Ekologiya, 1991. –173 s.

Ryzhkov I.B. Vliyanie kornevoy sistemy drevesnoy rastitel'nosti na ustoychivost' sklonov / I.B. Ryzhkov, R.F. Mustafin, A.A. Arslanov // Vestnik MGSU. – 2011. – T. 1, No 1. – S. 210 – 214.

Arslanov A.A. Raschet ustoychivosti sklonov pri nalichii drevesno-kustarnikovoy rastitel'nosti / A.A. Arslanov, I.B. Ryzhkov, R.F. Mustafin // Rossiyskiy elektronnyy nauchnyy zhurnal. – Rezhim dostupa:
http://journal.bsau.ru/directions/06-00-00-agriculturalsciences/315/.

Avtonomov A.N. Kompleksnaya otsenka biologicheskoy ustoychivosti ekzogennykh sklonovykh ekologicheskikh sistem / A.N. Avtonomov // Voprosy sovremennoy nauki i praktiki. Universitet im V.I. Vernadskogo. – 2013. – No 4(48). – S. 30 – 33.

Kovrov A.S. Modelirovanie ustoychivosti borta kar'yera metodom konechnykh elementov / A.S. Kovrov // Forum girnikiv: materiali mizhnar. konf. – D.: NGU, 2010. – T. 4. – S. 94 – 102.

Лицензия Creative Commons