Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Principle of choice development schemes natural deposits of gas
hydrates based analysis of heat transfer processes

Maksymova E.O.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(3):275-281


https://doi.org/10.15407/mining09.03.275

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      A comparative analysis of the existing methods development of gas hydrates deposits. Proposed a new principled approach to the choice of the development of gas hydrate deposits on the basis the calculated parameters promotion of the heat flux on the mined seam.


      REFERENCES

Byakov Yu.A. Gazogidraty osadochnoy tolshchi Chernogo morya – uglevodorodnoe syr'ye budushchego / Yu.A. Byakov, R.P. Kruglyakova // Razvedka i okhrana nedr. – 2001. – No 8. – S. 14 – 18.

Makogon Yu.F. Gidraty prirodnykh gazov / Yu.F. Makogon. – M.: Nedra, 1974. – 208 s.

Shnyukov E.F. Mineral'nye bogatstva Chernogo morya / E.F. Shnyukov, A.P. Ziborov. – K.: Naukova dumka, 2004. – 280 s.

Shnyukov E.F. Gazovyy vulkanizm Chernogo morya / E.F. Shnyukov, V.P. Kobolev, A.A. Pasynkov. – K.: Logos, 2013. – 384 s.

Bondarenko V. Gas hydrate deposits of the black Sea's trough: currency and features of development / V. Bondarenko, E. Maksymova, K. Ganushevych, K. Sai // Szkoła Eksploatacji Podziemnej: materiały konferencyjne. – Krakow, 2013. – P. 118 – 123.

Bondarenko V. Genetic classification of gas hydrates deposits types by geologic-structural criteria / V. Bondarenko, E. Maksymova, O. Koval // Mining of Mineral Deposits: annyal scientific-technical collection . – The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2013. – P. 115 – 119.
https://doi.org/10.1201/b16354-21

Shestakov V.M. Dinamika podzemnykh vod / V.M. Shestakov. – M.: MGU, 1979. – 369 s.

Maksimova E.A. Tipy mestorozhdeniy gazovykh gidratov i ikh uchet pri podzemnoy razrabotke / E.A. Maksimova // Sb. nauch. trudov DonGTU. – Alchevsk, 2013. – Vyp. 40. – S. 65 – 69.

Лицензия Creative Commons