Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

System of protection of drives of arrow transfers for a rail transport

Govorukha V.V.1, Ladik S.L.1, Govorukha A.V.1, Kizilov V.K.1, Sobko T.P.1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):199-205


https://doi.org/10.15407/mining09.02.199

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The methods of protection of drives of arrow transfers and their elements from influence of weather terms and contamination are offered, and also – unauthorized division of strange persons, providing reliable and safe work of drives of arrow transfers and their external elements.


      REFERENCES

Govorukha V.V. Fiziko-tekhnicheskie osnovy sozdaniya elementov rel'sovogo transporta shakht i kar'yerov / V.V. Govorukha. – K.: Naukova dumka, 1992. – 200 s.

Govorukha V.V. Sozdanie avtomatizirovannykh sistem upravleniya strelochnymi perevodami rel'sovogo transport: monografiya / V.V. Govorukha, S.L. Ladik. – D.: Ovantazh, 2005. – 230 s.

Govorukha V.V. Metod issledovaniya kinematiki privodov strelochnykh perevodov / V.V. Govorukha, S.L. Ladik, A.V. Govorukha // Forum girnikiv: materiali mizhnar. konf. – D.: NGU, 2012. – T. 2 – S. 236 – 240.

Govorukha V.V. Proektirovanie i vnedrenie strelochnykh perevodov dlya gornykh predpriyatiy / V.V. Govorukha, S.L. Ladik // Sb. Donetskogo nats. tekhn. un-ta. – 2008. – Vyp. 16 (142). – S. 57 – 66.

Pat. 49750 A. UA, E01V7/00. Strilochnyi perevidnyi prystrii / V.V. Hovorukha,M.D. Kostiuk, S.L. Ladik, V.I. Zinchenko; zaiavnyk i patentovlasnyk Naukovo- konstruktorske tekhnolohichne biurok oliinoho hospodarstva Ukrzaliznytsi (NKTBTsP UZ) – 2002054139; zaiavl. 21.05.02; opubl 16.09 02, Biul. No 9. – 8 s.: yl.

Polye shpaly s kabel'-kanalami [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:
http://www.schwihag.com/ru/produkte/kabelschachtschwelle.html. – Zagl. s ekrana.

Лицензия Creative Commons