Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Information technologies as a component of monitoring and control of
stress-deformed state of rock mass

Stupnik М.І.1, Kalinichenko V.О.1, Kalinichenko O.V.1, Muzyka I.O.1, Fedko M.B.1, Pysmennyi S.V.1

1Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):175-181


https://doi.org/10.15407/mining09.02.175

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Basic concepts of information technology using for monitoring and control of the stress-deformed state of rocks when iron ore underground and open mining are given and grounded in the paper. As a criterion in choosing the optimal concepts of information technology use for monitoring and control of stress-deformed state of the rock mass, a minimum of material costs for the implementation of this process is offered.


      REFERENCES

Stupnik, N., & Kalinichenko, V. (2012). Parameters of shear zone and methods of their conditions control at underground mining of steep-dipping iron ore deposits in Kryvyi Rig basin. School of Underground Mining 2012, 15–17.
https://doi.org/10.1201/b13157-4

Stupnik M.I. Ekonomichna otsinka ryzykiv mozhlyvykh heomekhanichnykh porushen dennoi poverkhni v poliakh shakht Kryvbasu / M.I. Stupnik, O.V. Kalinichenko, V.O. Kalinichenko // Naukovyi visnyk NHU. – 2012. – No 6. – S. 126 – 130.

Stupnik N.I. Problemy monitoringa dnevnoy poverkhnosti v polyakh zakrytykh i deystvuyushchikh shakht Krivorozhskogo zhelezorudnogo basseyna / N.I. Stupnik, V.A. Kalinichenko // Zbirnik naukovikh prats' Naukovodoslidnogo girnichorudnogo in-tu Krivoriz'kogo natsional'nogo un-tu. – 2013. – No 54. – S. 17 – 22.

Skipochka S.I. Fizyko-tekhnichni osnovy mekhanoelektrychnoho metodu kontroliu vlastyvostei i diahnostyky napruzheno-deformovanoho stanu masyvu hirskykh porid: dys. ... doktora tekhn. nauk: 05.15.11 / Skipochka Serhii Ivanovych. – D., 2000. – 307 s.

Kalinichenko O.V. Vyznachennia sutnosti poniattia kompleksnoi systemy ekonomichnoi otsinky heomekhanichnykh ryzykiv / O.V. Kalinichenko // Naukovyi visnyk NHU. – 2010. – No 3. – S. 100 – 102.

Byskov, E. (1970). The calculation of stress intensity factors using the finite element method with cracked elements. International Journal of Fracture Mechanics, 6(2).
https://doi.org/10.1007/bf00189823

Tracey, D. M. (1971). Finite elements for determination of crack tip elastic stress intensity factors. Engineering Fracture Mechanics, 3(3), 255–265.
https://doi.org/10.1016/0013-7944(71)90036-1

Walsh, P. F. (1971). The computation of stress intensity factors by a special finite element technique. International Journal of Solids and Structures, 7(10), 1333–1342.
https://doi.org/10.1016/0020-7683(71)90049-7

Levy, N., Marcal, P. V., Ostergren, W. J., & Rice, J. R. (1971). Small scale yielding near a crack in plane strain: A finite element analysis. International Journal of Fracture Mechanics, 7(2).
https://doi.org/10.1007/bf00183802

http://www.solidworks.com

http://www.ansys.com

http://www.migasgtsns.com

http://www.scadsoft.com/products/scad

Лицензия Creative Commons