Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

The investigation of mathematical models of the processes of drying of enriching coal in “boiling layer”

Pavlysh V.M1, Tarabaieva I.V.1, Grebonkina O.S.1, Grebonkin S.S.2

1Donetsk National Technical University, Donetsk, Ukraine

2East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Sievierodonetsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2015, 9(2):163-166


https://doi.org/10.15407/mining09.02.163

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The task of mathematical modeling of processes of drying of dust enriching coal masses in “boiling layer” is considered. The determined mathematical model in common form, based on mathematical physics equations, is investigated.


      REFERENCES

Tkachenko V.N. Matematicheskoe modelirovanie, identifikatsiya i upravlenie tekhnologicheskimi protsessami teplovoy obrabotki materialov: monografiya / V.N. Tkachenko. – K.: Naukova dumka, 2008. – 243 s.

Kafarov V.V. Matematicheskoe modelirovanie osnovnykh protsessov khimicheskikh proizvodstv / V.V. Kafarov, M.B. Glebov. – M.: Vysshaya shkola, 1991. – 399 s.

Matsevityy Yu.M. Obratnye zadachi teploprovodnosti: v 2-kh t. / Yu.M. Matsevityy. – K.: Naukova dumka, 2003. – 798 s.

Walter. E. Pronzato, I. 1997. Identification of parametric models from experimental data. London; Berlin; New York: Spring-Verlag.

Лицензия Creative Commons