Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Complex assessment of the recovery ratio of unprofitable mines

Mamaikin O.R.1, Salli S.V.1, Pochepov V.M.2 , Ashcheulova O.M.1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Min. miner. depos. 2015, 9(1):135-139


https://doi.org/10.15407/mining09.01.135

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      At the article considered natural and industrial factors that allowing to establish the boundaries of rational recovery ratio which the interaction is predetermined by the level of economic results of mines work. Thus, the preconditions were created for the ranking of the mines on the basis of reserves complex assessment.


      REFERENCES

Vosproizvodstvo shakhtnogo fonda i investitsionnye protsessy v ugol'noy promyshlennosti Ukrainy / [Pivnyak G.G., Amosha A.I., Yashchenko Yu.P. i dr.] – K.: Naukova dumka, 2004. – 331 s.

Krasnyanskiy G.L. Ekonomicheskie aspekty razvitiya toplivno-energeticheskogo kompleksa Rossii / G.L. Krasnyanskiy. – M.: Iz-vo AGN, 2000. – 128 s.

Raykhel' B.L. Pokazatel' ekonomicheskoy nadezhnosti kak kharakteristika ugol'noy shakhty / B.L. Raykhel', S.V. Shinkarenko // Sb. nauch. tr. IEP NANU. – Donetsk: IEP NANU, 1999. – S. 499 – 508.

Amosha A.I. Sistemnyy analiz shakhty kak ob'iekta investirovaniya: monografiya / Amosha A.I., Il'yashov M.A., Salli V.I. – Donetsk: IEP NANU, 2002. – 68 s.

Лицензия Creative Commons