Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Substantiation of rational parameters of dynamically executive device of selective heading machines

Felonenko S.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Min. miner. depos. 2015, 9(1):101-111


https://doi.org/10.15407/mining09.01.101

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      A short analysis of the most popular selective heading machines executive device design is proposed. A new design of cutting unit redactor and two-part executive device, where two parts rotate in opposite directions, is proposed. One of the variants of structural kinematical parameters calculation of the executive device is proposed.


      REFERENCES

Malevich N.A. Gornoprokhodcheskie mashiny i kompleksy / N.A. Malevich. – M.: Nedra, 1971. – 384 s.

Krapivin M.G. Gornye instrumenty / Krapivin M.G., Rakov I.Ya., Sysoev N.I. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Nedra, 1990. – 256 s.

Vasil'yev K.A. Eksperimental'nye konstruktsii reztsovykh koronok prokhodcheskikh kombaynov / K.A. Vasil'ev, R.P. Vorob'yeva, Yu.G. Khrapov // Sbornik nauchnykh trudov. – 1987. – No 34. – S. 21 – 26.

Proektirovanie mekhanicheskikh peredach: ucheb.- sprav. posob. dlya vuzov / [Chernavskiy S.A., Snesarev G.A., Kozintsov P.S. i dr.] – 5-e izd., pererab. i dop. – M.: Mashinostroenie, 1984. – 560 s.

Лицензия Creative Commons