Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

International education programs as an effective form of transfer of logistic knowledge

Shvets V.Ya1 , Baranets A.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):415-420


https://doi.org/10.15407/mining08.04.415

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The article substantiates the necessity of transfer of logistic knowledge from the positions of accelerating the integration of Ukraine into the European Union. The general master's degree programs are considered as one of the most effective forms of promotion and of exchange by knowledge in the field of logistic. Directions of deleting the imbalance in the organization of programs of student mobility in modern conditions are defined.


      REFERENCES

Ofitsial'nyy sayt Mirovogo banka [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:
http: //www.worldbank.org/.

Problemy logisticheskikh zatrat: ot ponimaniya do registratsii i ucheta (materialy blits-oprosa ekspertov) // Logistika: problemy i resheniya. – 2011. – No 3(35). – S. 20 – 33.

Prohrama intehratsii Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu (skhvaleno Ukazom Prezydenta No 1072/2000 vid 14.09.2000) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://zakon2.rada.gov.ua/.

Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti yak skladova strukturnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy: analitychna dopovid. – K.: NISD, 2013. – 71 s.

Ofitsial'nyy sayt Ukrainskoy logisticheskoy assotsiatsii [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa:
http://ula-online.org/.

Лицензия Creative Commons