Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research of landscaping degree of sanitary protection zones of mining enterprises with application of GIS-technologies

Buchavyi Yu.V1 , Pavlychenko A.V1 , Semerich K.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):509-518


https://doi.org/10.15407/mining08.04.509

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The method of assessing the landscaping degree of mining enterprises territories through programs ESRIArcGIS 9.3, ArcCatalog, ESRI ARCGISDesktop and ArcMap is developed. The study of landscaping degree of sanitary protection zones of two granite quarries is conducted. The location of the sites, which can be used to increase green areas is substantiated.


      REFERENCES

Buchavyi Iu.V. Alhorytm bahatofaktornoho modeliuvannia protsesiv zabrudnennia atmosfernoho povitria na hirnycho-zbahachuvalnykh kombinatakh / Iu.V. Buchavyi, A.V. Pavlychenko, K.V. Semerich // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats / In-t heotekhnichnoi mekhaniky im. M.S. Poliakova NAN Ukrainy. – D, 2013. – Vyp. 111 . – S. 12 – 21.

Semerich K.V. Modeliuvannia rivniv zabrudnennia atmosfernoho povitria pry vidkrytii rozrobtsi rodovyshch korysnykh kopalyn / K.V. Semerich, A.V. Pavlychenko, Iu.V. Buchavyi // Ekolohiia, neoekolohiia, okhorona navkolyshnoho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannia: II mizhnar. nauk. konf. studentiv, mahistrantiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh 5 – 6 hrudnia 2013 r.: zb. tez. – Kharkiv, 2013. – S. 44.

Beresnevych P.V. Ekolohiia hirnychoho vyrobnytstva: navchalnyi posibnyk / [Beresnevych P.V., Vilkul Iu.H., Holyshev O.M. y dr.]. – Kryvyi Rih: Mineral, 1998. – 152 s.

Kucheriavyi V.P. Ozelenennia naselenykh mists : pidruchnyk / V. P. Kucheriavyi. – Lviv: Svit, 2005. – 456 s.

Fendiur L.M. Ozelenennia miskykh terytorii / L.M. Fendiur, O.V. Dubova. – Zaporizhzhia: ZGhU, 2001. – 32 s.

Levon F.M. Bioloho-ekolohichni osnovy stvorennia zelenykh nasadzhen v umovakh urbohennoho i tekhnohennoho seredovyshcha: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora s-h. nauk: spets. 06.03.01 “Lisovi kultury ta fitomelioratsiia” / F.M. Levon. – Lviv, 2004. – 30 s.

Korosov A.V. Tekhnika vedeniya GIS: prilozhenie v ekologii: ucheb. posobie / A.V. Korosov, A.A. Korosov. – Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU, 2006. – 186 s.

Lur'ye I.K. Osnovy geoinformatiki i sozdanie GIS. Distantsionnoe zondirovanie i geograficheskie informatsionnye sistemy. Chast' 1. / I.K. Lur'ye; pod red. A. M. Berlyanta. – M.: Izd-vo OOO “INEKS-92”, 2002. – 140 s.

Tikunov V.S. Ustoychivoe razvitie territoriy: kartografo-geoinformatsionnoe obespechenie / V.S. Tikunov, D.A. Tsapuk. – M.: Izd-vo SGU, 1999. – 176 s.

DBN B.2.4-1-94 Planuvannia i zabudova silskykh poselen z urakhuvanniam zmin No 4 ch – No 10 za dozvolom Derzhbudu Ukrainy (lyst vid 19.03.2002 r. No 1/52-170).

Ohliad proektu Google Planeta Zemlia vid kompanii Google [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do ohliadu:
http://earth.google.com,
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Planeta_Zemlia.

Ohliad produktsii ARCGIS [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu do ohliadu:
http://www.esri.com,
http://ru.wikipedia.org/wiki/ArcGIS.

Лицензия Creative Commons