Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Technology of sorbents production from coal combustion products

Tarasova A.I1 , Yegorov P.O1 , Netiaga O.B1 , Temchenko O.I1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(4):481-486


https://doi.org/10.15407/mining08.04.481

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The technology for production of sorbents from coal combustion products is developed. It is found that the obtained sorbents in their sorption properties are not inferior amphoteric adsorbents. It is shown that the high temperature treatment of coal can be obtained sorbents of multipurpose usage.


      REFERENCES

Pokonova Yu.V. Uglerodnye adsorbenty iz produktov pererabotki goryuchikh iskopaemykh / Yu.V. Pokonova, L.I. Zavertkina // Khimiya tverdogo topliva. – 2000. – No 5. – S. 47 – 54.

Fedorova N.I. Vliyanie mekhanoaktivatsionnoy obrabotki ugley na protsess polucheniya uglerodnykh sorbentov na ikh osnove / N.I. Fedorova, Yu.F. Patrakov // Vestnik KuzGTU. – 2009. – No 2. – S. 181 – 185.

Perederiy M.A. Uglerodnye sorbenty iz iskopaemykh ugley: sostoyanie, problemy i perspektivy razvitiya / M.A. Perederiy // Khimiya tverdogo topliva. – 2005. – No 1. – S. 76 – 90.

Tovbin Yu.K. Molekulyarnaya adsorbtsiya v poristykh telakh / Yu.K. Tovbin. – M.: FIZMATLIT, 2012. – 624 s.

Kinle Kh. Aktivnye ugli i ikh promyshlennoe primenenie / Kh. Kinle, E. Bader. – L.: Khimiya, 1984. – 214 s.

Dubinin M.M. Adsorbtsiya parov vody i mikroporistaya struktura uglerodnykh adsorbentov / M.M. Dubinin // Izv. AN SSSR. Seriya “Khimiya”. – 1981. – No 1. – S. 9 – 21.

A.s. 1536580, MPK V 03 D 1/00. Sposob pererabotki zol teplovykh elektrostantsiy / I.I. Mnushkin, P.A. Egorov, O.B. Netyaga, O.I. Temchenko (SSSR). No 4375531/23–03; zayavl. 13.11.87, DSP. – 4 s.

A.s. 1321469 SSSR, MPK V 03 V 9/04. Sposob razdeleniya ugol'soderzhashchego produkta / I.I. Mnushkin, P.A. Egorov, A.G. Navrotskiy, N.N. Chernysh, O.B. Netyaga (SSSR). No 3803572/22-03; zayavl. 22.10.84; opubl. 07.07.87, Byul. No 25. – 2 s.

Лицензия Creative Commons