Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Mechanisms for energy absorption by the coal substance at the atomic-molecular level

Bulat A.F1 , Pimonenko L.I1 , Burchak O.V1 , Suvorov D.A1

1M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the NAS of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):329-334


https://doi.org/10.15407/mining08.03.329

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Processes of the rock-mass geothermal and geomechanical energy transfer to the nanolevel are considered, and different mechanisms for the potential energy absorption, distribution and usage by the molecular structure of the coal substance are shown. It is established that mechanical and thermal energies in the molecular structure of the coal substance are transformed into quantum-mechanical energy which feeds the structural transformations and generation processes in the substance.


      REFERENCES

Tektono-heokhimichna hipoteza utvorennia vykydonebezpechnykh zon u vuhilnykh plastakh / V.V. Lukinov, L.I. Pymonenko, O.V. Burchak [ta in.] // Dop. NAN Ukrainy. – 2010. – No 2.

Pryrodna enerhetychna skladova v metanoutvorenni ta rozv’iazanni hazodynamichnykh yavyshch / V.V. Lukinov, L.I. Pymonenko, O.V. Burchak [ta in.] // Dop. NAN Ukrainy. – 2011.– No 10.

Burchak A.V. Effekt izmeneniya parametrov IK-spektrov ugley v ryadu metamorfizma pri mekhanicheskom davlenii / A.V. Burchak, A.K. Balalaev // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats IHTM NAN Ukrainy. – D., 2010. – Vyp. 87.

Balalaev A.K. Tendentsii razvitiya molekulyarnoy struktury organicheskogo veshchestva kamennykh ugley / A.K. Balalaev, A.V. Burchak // Naukovi pratsi UkrNDMI NAN Ukrainy. – Donetsk: UkrNDMI NAN Ukrainy, 2011. – Vyp. 9, Ch. II.

Burchak O.V. Strukturni transformatsii vuhilnoi rechovyny v protsesi hazoheneratsii / O.V. Burchak // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats IHTM NAN Ukrainy. – D., 2012. – Vyp. 101.

Semenov N.N. Tsepnye reaktsii / N.N. Semenov. – M.: Nauka, 1986.

Tarasevich Yu.Yu. Perkolyatsiya: teoriya, prilozheniya, algoritmy / Yu.Yu. Tarasevich. – M.: Editorial URSS, 2002.

Primenenie fraktal'nogo podkhoda i teorii pekrolyatsii pri issledovaniyakh kamennykh ugley / A.V. Astakhov, A.A. Belyy, V.I. Minaev [i dr.] // GIAB. – 2005. – No 3.

Payns D. Teoriya kvantovykh zhidkostey / D. Payns, F. Noz'yer. – M.: Mir, 1968.

Galimov E.M. O novoy khimicheskoy modeli protsessa nefteobrazovaniya / E.M. Galimov // Priroda organicheskogo veshchestva sovremennykh i iskopaemykh osadkov. – M.: Nauka, 1973.

Maradulin A. Dinamicheskaya teoriya kristallicheskoy reshetki v garmonicheskom priblizhenii / Maradulin A., Montroll E., Veyss Dzh. – M.: Mir, 1968.

Zhevandrov N.D. Opticheskaya anizotropiya i migratsiya energii v molekulyarnykh kristallakh / N.D. Zhevandrov. – M.: Nauka Gl. red. fiz-mat. lit., 1987.

Pymonenko L.Y. Doslidzhennia fraktalnosti prostorovo chasovoi evoliutsii vuhilnoi rechovyny metodom Khersta / L.Y. Pymonenko, O.V. Burchak // Naukovi pratsi DonHTU. Seriia “Hirnycho-heolohichna”. – 2011. – No 15(192).

Fraktal'nost' mikrostruktury uglya / V.V. Lukinov, V.I. Baranovskiy, L.I. Pimonenko [i dr.] // Heotekhnichna mekhanika: mizhvid. zb. nauk. prats IHTM NAN Ukrainy. – D., 2010. – Vyp. 87.

Bulat A.F. Fraktal'naya priroda ugleporodnykh massivov / A.F. Bulat, V.V. Lukinov, V.V. Repka // Ugol' Ukrainy, 1993.– No 9.

Лицензия Creative Commons