Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Research kinetics of hydrate formation in the magnetic field

Maksymova E.O 1 , Ovchynnikov M.P1 , Svietkina O.Yu1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):293-298


https://doi.org/10.15407/mining08.03.293

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      According to the results of laboratory experiments the kinetic dependence by hydrate formation on the availability of magnetic fields is obtained. The influence of magnetic field on the process of hydration water structures in the formation of artificial gas hydrates is substantiated. It is established that the magnetic field is a catalyst for the formation of large molecular associates and clathrate structures.

      REFERENCES

Poluchenie iskusstvennykh gazovykh gidratov iz metanovozdushnoy smesi degazatsionnykh skvazhin: otchet o NIR No AD-404/27577 DS / NII gornykh problem AIN Ukrainy; ruk. V.I. Bondarenko. – D., 2013. – 48 s.

Buchachenko A.L. Magnitnye i spinovye effekty v khimicheskikh reaktsiyakh / A.L. Buchachenko, R.Z. Sagdeevv, K.M. Salikhov. – Novosibirsk: Nauka, 1978. – 183 s.

Klyuchnikov N.G. Neorganicheskiy sintez: ucheb. posobie (2-e izd., pererab.) / N.G. Klyuchnikov. – M.: Prosveshchenie, 1988. –240 s.

Dukhanin G.P. Termodinamicheskie raschety khimicheskikh reaktsiy: ucheb. posobie / G.P. Dukhanin, V.A. Kozlovtsev. – Volgograd: VolgGTU, 2010. – 96 s.

Champe P. Lippincott Williams & Wilkins / P. Champe, R. Harvey, D. Ferrier. – Philadelphia: Lippincott's illustrated reviews: biochemistry, 2005. – 534 p.
https://doi.org/10.1016/0307-4412(87)90018-5

Kislovskiy L.D. Metastabil'nye struktury v vodnykh rastvorakh / L.D. Kislovskiy, V.V. Puchkov; pod red. prof., d.t.n. V.I. Klassena // Voprosy teorii magnitnoy obrabotki vody i vodnykh sistem: sb. nauch. tr. TsNII ITITsM, 1971. – S. 25 – 31.