Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Borehole technology of stabilization deformation processes in hydroactivisation underworked soil

Dolzhykov P.M1 , Ivliieva Ye.O1

1Donbass State Technical University, Alchevsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):381-385


https://doi.org/10.15407/mining08.03.381

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The results of studies on the borehole technology of stabilization deformation process in the soil at the massif hydroactivisation state of underworked territories are considered. Minegeological conditions of deformed state of construction devices of artificial foundation base are investigated. For concrete engineer and geological conditions device scheme of artificial foundation base is proposed.


      REFERENCES

Ivlieva E.O. Formirovanie iskusstvennogo osnovaniya fundamentov na podrabotannykh territoriyakh / E.O. Ivlieva, P.G. Furdey // Perspektivy razvitiya stroitel'nykh tekhnologiy: materialy 7-y mezhdunar. nauch.-praktich. konf., (18-19 aprelya 2013 g.). – D.: NGU, 2013. – S. 34 – 37.

Shashenko A.N. Mekhanika gornykh porod: ucheb. posobie / A.N. Shashenko. – D.: NGA Ukrainy, 2002. – 302 s.

Dolzhikov P.N. Novye geomekhanicheskie protsessy i ikh neytralizatsiya na podrabotannykh territoriyakh Donbassa / P.N. Dolzhikov // Vestnik MANEB. – 2008. – T. 13. – No 4. – S. 108 – 111.

Лицензия Creative Commons