Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Filtration properties of saturated disperse soils at pressure-injection consolidation

Dolzhykov P.M1 , Pronskyi D.V1 , Ryzhykova O.O1

1Donbass State Technical University, Alchevsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):367-371


https://doi.org/10.15407/mining08.03.367

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      By the results of laboratory researches dependence of coefficient of loam filtration on its volume mass of a skeleton is obtained. Necessary values of volume mass change of loam skeleton at its pressure-injection consolidation by temping solutions are established.

      REFERENCES

Frolov A.F. Inzhenernaya geologiya / A.F. Frolov, I.V. Korotkikh. – M.: Nedra, 1990. – 412 s.

Kompleksnyy metod tamponazha pri stroitel'stve shakht / E.Ya. Kipko, P.N. Dolzhikov, N.A. Dudlya [i dr.]. – D.: NGU, 2004. – 367 s.

In''ektsionnaya stabilizatsiya opolznevykh gruntov: monografiya / [Dolzhikov P.N., Furdey P.G., Kiriyak K.K., Ryzhikova O.A.]. – Donetsk: Svit knigi, 2012. – 212 s.

GOST 25584-90. Grunty. Metody laboratornogo opredeleniya koeffitsienta fil'tratsii: standart / Gosudarstvennyy stroitel'nyy komitet SSSR. – M.: Standartinform, 2008. – 17 s.