Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Analysis of network underground gas storage of Ukraine

Chernova O.T1

1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(3):261-276


https://doi.org/10.15407/mining08.03.261

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      History of underground gas storage in Ukraine, the main stages of development is reviewed. Characteristics of problems that arise in the creation and development of underground storage of Ukraine is given. Underground gas storage systems driven structure and characteristics of the given parameters of their work are described. A brief description of the gas transportation system of Ukraine and its relationship to the underground is scrutinized.


      REFERENCES

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy. – Tom. 1. – Lviv: Tsentr Yevropy, 1998. – 494 s.

Himer R.F. Pidzemne zberihannia hazu: [chastyna 1: Stvorennia pidzemnykh skhovyshch hazu] / R.F. Himer, P.R. Himer, M.P. Derkach. – Lviv : Tsentr Yevropy, 2007. – 224 s.

Himer R.F. Tekhnolohichni osoblyvosti stvorennia PSH Ukrainy / R.F. Himer, B.P. Savkiv // Rozvidka i rozrobka. Seriia “Transport i zberihannia hazu”. – Ivano- Frankivsk, 1998. – S. 15–34.

Korotaev Yu.P. Dobycha, transport i podzemnoe khranenie gaza: ucheb. / Yu.P. Korotaev, A.I. Shirkovskiy – M.: Nedra, 1984. – 487 s.

Savkiv B.P. Pidzemne zberihannia hazu v Ukraini / B.P. Savkiv. – K.: Kyi, 2008. – 240 s.

Fedutenko A.M. Problemy ta perspektyvy rozvytku pidzemnoho zberihannia hazu v Ukraini / A.M. Fedutenko // Naukovyi visnyk. Stan i perspektyvy pidzemnoho zberihannia hazu v Ukraini. – 2004. – No 2(8). – S. 9 – 14.

Shirkovskiy A. I. Razrabotka i ekspluatatsiya gazovykh i gazokondensatnykh mestorozhdeniy: ucheb. / A.I. Shirkovskiy. – M.: Nedra, 1987. – 309 s.

Лицензия Creative Commons