Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

About regularities of technological parameters influence on accident-free mining of flat coal seams by plow systems

Demydov M.S1 , Shapovalov Ya.A1 , Astafiev D.O1 , Demchenko Yu.I1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):165-169


https://doi.org/10.15407/mining08.02.165

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Analysis of research and publication on concerned topic is given. Analysis of stratigraphic columns of investigated seam is executed. Distance influence from wall face on loading character of mechanized support sections is determined. Regularities of loading changing on support sections at different advance rate of stoping face are substantiated.


      REFERENCES

Savost'yanov A.V Upravlenie sostoyaniem massiva gornykh porod / A.V. Savost'yanov, V.G. Klochkov. – K.: UMK VO, 1992. – 273 s.

Tekhnologiya i tekhnika, povyshayushchie proizvoditel'nost' truda i kachestvo uglya / [I.A. Kiyashko, N.P. Ovchinnikov, V.P. Serdyuk, A.G. Koshka] // Ugol' Ukrainy. – 1995. – No 6. – 27 s.

Savost'yanov A.V. Metodika opredeleniya polostey rassloeniya v podrabotannom gornom massive / A.V. Savost'yanov, V.I. Sulaev, S.P. Grigor'yev // Naukoviy visnik NGU. – 2004. – No 10. – S. 40 – 41.

Geomekhanika nagruzheniya krepi ochistnykh i podgotovitel'nykh vyrabotok v sloistom massive slabykh porod: monografiya / [Bondarenko V.I., Kovalevskaya I.A., Simanovich G.A., Chervatyuk V.G.]. – D.: LizunovPres. – 2012. – 233 s.

Лицензия Creative Commons