Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

On the question of reuse mine workings protection during selective technology of coal extraction

Astafiev D.O1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):137-141


https://doi.org/10.15407/mining08.02.137

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Main advantages of selective technology of coal extraction in comparison with bulk technology are determined. Current ways of reuse mine workings protection are reviewed. Analysis of usage conditions of rock from stoping as a backfill material for two-sided gob packs is executed.


      REFERENCES

Shraiber A.A. Suchasni i perspektyvni tekhnolohii dobuvannia vuhillia / A.A. Shraiber, V.B. Redkin // Problemy zahalnoi enerhetyky. – K., 2008. – No 17. – S. 7 – 13.

Denysov S.L. Osoblyvosti vidpratsiuvannia malopotuzhnykh plastiv v umovakh Zakhidnoho Donbasu / S.L. Denysov, A.R. Mamaikin, A.V. Yavorskyi // Naukovyi visnyk NHU. – 2010. – No 7 – 8. – S. 18 – 21.

Malysheva N.M. Osoblyvosti pidtrymuvannia vyimkovykh vyrobok na vuhilnykh shakhtakh / N.M. Malysheva. – Donetsk: DonNTU, 2012.

Sulaiev V.I. Obgruntuvannia parametriv tekhnolohii vidpratsiuvannia tonkykh plastiv z zakladkoiu porid, shcho prysikaiutsia u vyroblenyi prostir / avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.15.02 “Pidzemna rozrobka rodovyshch korysnykh kopalyn” / V.I. Sulaiev. – D., 1995. – 16 s.

Kazanin O.I. Vykorystannia okhoronnykh sporudzhen dlia pidtrymannia vyimkovykh vyrobok na vuhilnykh shakhtakh / O.I. Kazanin, Iu.N. Dolotkin, I.V. Skrylnikov // Hirnychyi informatsiino-analitychnyi biuleten. – 2011. – No 1. – S. 34 – 39.

Zaslavskyi I.Iu. Pidvyshchennia stiikosti pidhotovchykh vyrobok vuhilnykh shakht / I.Iu. Zaslavskyi, A.H. Faivyshchenko, V.F. Kompanets. – M., 1991. – 233 s.

Sivokhyn V.I. Tekhnolohiia pidzemnoi rozrobky rodovyshch v pytanniakh i vidpovidiakh / V.I. Syvokhin, A.S. Podtykalov. – Donetsk: DonNTU, 2007. – 137 s.

Лицензия Creative Commons