Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Increasing of gas extraction and transportation systems effectiveness in conditions of Proletarskyi underground gas storage facility

Shyrin L.N1 Lytvyn A.D1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):255-259


https://doi.org/10.15407/mining08.02.255

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      According to the research results of natural gas extraction, preparation and transportation processes conditions of gas crystalline hydrates are determined. It is proved that crystalline connections of natural gas components with water lead to unacceptable technical and technological consequences. It is recommended to implement software and hardware complex of wireless survey of gas-gathering system parameters for diagnostics of gas pipelines.


      REFERENCES

Makogon Yu.F. Gazovye gidraty, preduprezhdenie ikh obrazovaniya i ispol'zovanie / Yu.F. Makogon. – M.: Nedra, 1985. – 232 s.

STP 320.30019801.018-2000. Pravyla tekhnichnoi ekspluatatsii mahistralnykh hazoprovodiv.

Rozghoniuk V.V. Dovidnyk pratsivnyka hazotransportnoho pidpryiemstva / [Rozghoniuk V.V.,Rudnik A.A., Kolomieiev V.M. ta in.]. – K.: Rostok, 2001.

Khymko M.P. Dovidnyk inzhenera dyspetcherskoi sluzhby / [Khymko M.P., Datsiuk A.V., Frolov V.A., Ponomarov Iu.V.].– K.: VAT UTsEBOPnaftohaz, 2007.

Tekhnolohichnyi rehlament ustanovky vidboru i pidhotovky hazu do transportuvannia na Proletarskomu PSH, s. Proletarske, 2008.

Лицензия Creative Commons