Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Stress-strain state of rock massif and backfill around chambers of second stage mining

Kononenko M.M1 , Petlyovanyi M.V1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):221-227


https://doi.org/10.15407/mining08.02.221

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The analyzes of stress-strain state of rock mass around the chambers of the second stage mining with using thermodynamic method are performed. The empirical equation dependencies of radial stresses on the distance from chambers of second stage mining are received. The regions of destructive deformations and their dimension in filling massif chamber surrounding the second stage of mining floor 840 – 940 m are established.


      REFERENCES

Kulikov V.V. Povyshenie effektivnosti ispol'zovaniya prirodnykh resursov Krivbassa: dis. ... d-ra tekhn. nauk: 05.15.02 / Kulikov V.V. – Moskva, 1963. – 478 s.

Khayrutdinov M.M. Formirovanie raznoprochnykh zakladochnykh massivov pri razrabotke mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh / M.M. Khayrutdinov, G.A. Karasev // GIAB. – 2008. – No 3. – S. 276 – 283.

Lavrinenko V.F. Fizicheskie protsessy v massive porod pri narushenii ravnovesiya / V.F. Lavrinenko, V.I. Lysak // Izv. VUZov. Gornyy zhurnal. – 1993. – No 1. – S. 1 – 6.

Лицензия Creative Commons