Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Key aspects of the formation of underground points for maintenance and refueling of mining self-propelled equipment

Stupnik М.І1 , Kalinichenko V.О1 , Kolosov V.О2 , Bah I3 , Pozdniakov V3

1Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine


2Association “Ukrrudprom”, Kryvyi Rih, Ukraine


3University n.a. Gamalia Abdel Nasera, Conakry, Guinea


Min. miner. depos. 2014, 8(2):199-202


https://doi.org/10.15407/mining08.02.199

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Due to the widespread introduction of self-propelled mining equipment at Kryvbass mines advised versions of underground service points and mining equipment refueling are proposed. The main directions of the proposed options are increasing safety during maintenance of mining machines, as well as a decreasing in fire hazard at refueling machines at underground conditions.


      REFERENCES

Baykonurov O.A. Kompleksnaya mekhanizatsiya podzemnoy razrabotki rud / O.A. Baykonurov, A.T. Filimonov, S.G. Kaloshin. – M.: Nedra, 1981. – 264 s.

Kuleshov A.A. Samokhodnyy transport dlya podzemnykh gornykh rabot / A.A. Kuleshov, V.A. Fokin. – SPb.: Sankt-Peterburgskiy gornyy institut, 1999. – 102 s.

Stupnik M.I. Stan i perspektyvy rozvytku pidzemnykh hirnychykh robit u Kryvorizkomu baseini / M.I. Stupnik, V.O. Kolosov, V.O. Kalinichenko // Rozrobka rodovyshch: shchorich. nauk.-tekhn. zb. – D.: TOV “LizunovPres”, 2013. – S. 223 – 228.

Лицензия Creative Commons