Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Condition and prospects of Ukrainian mining industry development

Kolosov V.О1 , Stupnik М.І2 , Kalinichenko V.О2

1Association “Ukrrudprom”, Kryvyi Rih, Ukraine


2Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(2):193-197


https://doi.org/10.15407/mining08.02.193

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Condition and dynamics of iron ore production by mining enterprises of Ukraine in recent years are analyzed. The estimation of modern market situation of iron ore and metallurgical products is given. Investment prospects of coal mining enterprises activity are obtained.


      REFERENCES

Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn Ukrainy ta problemy nadrokorystuvannia (20 rokiv DKZ): zb. nauk. prats. – Kyiv – Chernivtsi: Bukrek, 2013. – 308 s.

Rozshyrennia syrovynnoi bazy pidzemnoho Kryvbasu za rakhunok zaluchennia do vydobutku mahnetytovykh kvartsytiv / [Korolenko M.K., Stupnik M.I., Kalinichenko V.O. ta in.]. – Kryvyi Rih, 2012. – 284 s.

Stupnik M.I. Stan i perspektyvy rozvytku pidzemnykh hirnychykh robit u Kryvorizkomu baseini / M.I. Stupnik, V.O. Kalinichenko, V.O. Kolosov // Rozrobka rodovyshch: shchorich. nauk.-tekhn. zb. – D.: TOV “LizunovPres”, 2013. – S. 223 – 228.

Лицензия Creative Commons