Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Creation conception of high-resource interlocks of frame supports of mine workings

Kyrychenko V.Ya1 , Vivcharenko O.V2

1LLC West Donbass Research and Production Center “Geomechanics”, Pavlohrad, Ukraine


2Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, Kyiv, Ukraine


Min. miner. depos. 2014, 8(1):79-89


https://doi.org/10.15407/mining08.01.079

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Retrospective analysis of native and foreign constructions of interlocks of metal frame supports is represented. Criteria of its working capacity, demands and directions of improvement for increasing steadiness of mine workings supports are determined. Characteristics of new support interlock of G-cramp type “SZG” are given.


      REFERENCES

Vivcharenko A.V. Strategiya razvitiya ugol'noy otrasli Ukrainy / A.V. Vivcharenko // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauch.-praktich. konf. – D.: TOV “LizunovPres”, 2011. – S. 3 − 9.

Kirichenko V.Ya. Metalloramnye shtrekovye krepi novogo tekhnicheskogo urovnya / V.Ya. Kirichenko // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauch.- praktich. konf. – D.: TOV “LizunovPres”, 2010. – S. 241 – 266.

Kirichenko V.Ya. Napravleniya sovershenstvovaniya zamkovykh soedineniy krepey podgotovitel'nykh vyrabotok / V.Ya.Kirichenko, G.G. Sugarenko, O.S. Zolot'ko // Shkola podzemnoy razrabotki: materialy mezhdunar. nauch.-praktich. konf. – D.: TOV “LizunovPres”, 2012. – S. 172 – 180.

Лицензия Creative Commons