Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

State and prospects of underground mining in Kryvyy Rig basin

Stupnik М.І1,Kolosov V.О2,Kalinichenko V.О1

1Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine

2Association “Ukrrudprom”, Kryvyi Rih, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(2):223-228


https://doi.org/10.15407/mining07.02.223

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      The paper analyzes the status and prospects of underground mining in Krivyy Rig basin including mines reaching maximum depths of development characteristic of first-degree aperture. The basic directions and ways of improve technological schemes of mining, development and stoping of iron ore extraction.


      REFERENCES

Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn Ukrainy ta problemy nadrokorystuvannia (20 rokiv DKZ) [Tekst]: zb. nauk. prats. – K.-Chernivtsi: Bukrek, 2013. – 308 s.

Korolenko, M.K. Rozshyrennia syrovynnoi bazy pidzemnoho Kryvbasu za rakhunok zaluchennia do vydobutku mahnetytovykh kvartsytiv [Tekst] / M.K. Korolenko, M.I. Stupnik, V.O. Kalinichenko ta in. – Kryvyi Rih, 2012. – 284 s.

Лицензия Creative Commons