Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Estimation of investment attractiveness of Dnipropetrovs’k and Donets’k regions

Shvetz V.Ya1,Yerokhondina Т.О1

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(1):59-65


https://doi.org/10.15407/mining07.01.059

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      In the article analysis of investment activity in territory of Ukraine and Donetsk area is arried out, prospects and investment tendencies are defined. On the basis of the conducted research problems and directions of their decision are revealed. Key words: investment attractiveness, region, Donetsk region, investments, strengthening investment, foreign investment, sources of investment, foreign direct investment, investment activity.


      REFERENCES

Grebennikova, E. Sostoyanie investitsionnoy deyatel'nosti v Ukrainei vozmozhnosti ee aktivizatsii [Tekst] / E. Grebenikova // Ekonomika. Finansy. Pravo. – 2003. – No 2. – S. 14-18.

Moskalenko, V.P. Sovremennoe sostoyanie osnovnykh fondov v Ukraine i optimizatsiya istochnikov finansirovaniya investitsiy [Tekst] / V.P. Moskalenko, O.V. Shipunova // Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. pr. 1 naukove vydannia. – Sumy: UABS. – 2004. – S. 386-392.

Kharlamova, H.O. Neodnoridnist investytsiinoho prostoru Ukrainy [Tekst] / H.O Kharlamova // Aktualni problemy ekonomiky. – 2006. – No 2. – S. 27-34.

Tanko, K.S. Osoblyvosti rozvytku investytsiinykh protsesiv narehionalnomu rivni [Tekst] / K.S. Tanko // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2005. – No 1. – S. 17-20.

Kachaiev, Iu.D. Heohrafichna sehmentatsiia rynku investytsii v osnovnyi kapital Ukrainy [Tekst] / Iu.D. Kachaiev // Fondovyi rynok. – 2000. – No 24. – S. 9-11.

Petkova, L.O. Investytsiina pryvablyvist rehioniv [Tekst] / L.O. Petkova // Finansy Ukrainy. – 2005. – No 9. – S. 40-47.

Gafurov, I. Investitsionnaya privlekatel'nost' regiona [Tekst] / I. Gafurov // Upravlenie riskom. – 2005. – No 1. – S. 2-7.

Makarenko, M.V. ISSN 2072-1692 [Tekst] / M.V. Makarenko // Humanitarnyi visnyk ZDIA. – 2011. – No 46. – S. 190. http://www.potencial.org.ua/view/news/udnipropetrovskiy-oblasti-kilkist-investitsiy-na-odnulyudinu-v-dva-razi-bilshe-nig-v-tsilomu-po-ukraini.html

Ofitsiinyi veb-sait Dnipropetrovskoi oblasnoi derzhavnoi administritsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/%28docweb%29/5071E152F267CE6DC22579C8002D6919?OpenDocument

Prohramma formuvannia pozytyvnoho mizhnarodnoho imidzhu ta rozvytku mizhnarodnykh zv’iazkiv Dnipropetrovskoi oblasti na 2011 – 2015 roky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ww.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/20/541 http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/obeminostrannyh-investitsiy-v-dnepropetrovskuyu-obl-po-24112011114100

Investytsiina pryvablyvist Donetskoi oblasti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://blog.scm.com.ua/ua/2011/10/21/investitsiyna-privablivistdonetskoyi-oblasti/

Holovne upravliannia statystyky u Donetskoi oblasti [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://www.donetskstat.gov.ua

Лицензия Creative Commons