Mining of Mineral Deposits

ISSN 2415-3443 (Online)

ISSN 2415-3435 (Print)

Flag Counter

Theoretical basis of uneven of gas emission from underworked coal seams and host rocks

Bondarenko V.I.1,Kharin Ye.N.2,Antoshchenko N.I.2, Gasyuk R.L2

1National Mining University, Dnipropetrovsk, Ukraine

22Donbass State Technical University, Alchevsk, Ukraine


Min. miner. depos. 2013, 7(1):23-34


https://doi.org/10.15407/mining07.01.023

Full text (PDF)


      ABSTRACT

      Based on the curve depending the dynamics of gas evolution on the extent of mining operations, processes displacement underworked rocks and desorption of methane from sources developed a fundamentally new theoretical position of calculation of coefficient of unevenness and conformity are conducted in different geological conditions of extraction areas.


      REFERENCES

Rukovodstvo po proektirovaniyu ventilyatsii ugol'nykh shakht [Tekst] /red. kol.: S.V. Yanko [i dr.]; pod red. S.V. Yanko. – K.: Osnova, 1994 – 311 s.

Antoshchenko, N.I. Fiziko-matematicheskaya model' dinamiki metanovydeleniya iz podrabatyvaemykh ugol'nykh plastov [Tekst] / N.I. Antoshchenko, S.I. Kulakova // Gornyy zhurnal. – 2012. – No 8 – S. 89-93.

Bokiy, B.V. Perspektiva izvlecheniya metana iz tekhnogennykh skopleniy [Tekst] / B.V. Bokiy, O.I. Kasimov// Ugol' Ukrainy. – 2005. – No 5. – S. 17-21.

Лицензия Creative Commons